കൂടല്ലൂര്‍


കൂടല്ലൂരിന്റെ സ്വന്തം
സെപ്റ്റംബര്‍ 30, 2006, 5:25 am
Filed under: Uncategorized

പാലക്കാട് ജില്ലയില്‍ കൂടല്ലൂര്‍ എന്ന പേരില്‍ രണ്ടു സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്.ഇതില്‍ ഒറ്റപ്പാലം താലൂക്കിലെ ആനക്കര പഞ്ചായത്തിലെ കൂടല്ലൂരിന്റെ ചരിത്രവും സംസ്കാരവും രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഈ ബ്ലോഗ്.

Advertisements