കൂടല്ലൂര്‍


കൂടല്ലുര്‍ എവിടെ?
ഒക്ടോബര്‍ 2, 2006, 8:21 am
Filed under: Uncategorized

ഭാ‍രതപ്പുഴയില്‍ തൂതപ്പുഴ സംഗ്മിക്കുന്ന ഇടം. പുഴകള്‍ കൂടി ച്ചേരുന്ന ഊര് കൂടല്ലൂരായി.കിഴക്കു  കൂമാന്‍ തോട് മുതല്‍ പടിഞ്ഞാറ് മണ്ണിയം പെരുമ്പലം വരെ. വടക്കു ഭാഗത്തു കൂടെ നിള ഒഴുകുന്നു.തെക്കു താണിക്കുന്നും മലമക്കാവു കുന്നും അതിരിടുന്നു. കുറ്റിപ്പുറത്തു നിന്നു 7 കി.മീറ്ററും തൃത്താലയില്‍ നിന്നു 4  കി.മീറ്ററും ദൂരെയാണു ഈ ഗ്രാമം. വള്ളുവനാടന്‍ ഗ്രാമത്തിന്റെ  തനതു കാഴ്ചകള്‍ കൊണ്ടു സമ്പന്നമാണ് കൂടല്ലുര്‍.

Advertisements


കൂടല്ലൂരിന്റെ സ്വന്തം
സെപ്റ്റംബര്‍ 30, 2006, 5:25 am
Filed under: Uncategorized

പാലക്കാട് ജില്ലയില്‍ കൂടല്ലൂര്‍ എന്ന പേരില്‍ രണ്ടു സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്.ഇതില്‍ ഒറ്റപ്പാലം താലൂക്കിലെ ആനക്കര പഞ്ചായത്തിലെ കൂടല്ലൂരിന്റെ ചരിത്രവും സംസ്കാരവും രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഈ ബ്ലോഗ്.